2014 முத்துகுமாரசாமி தேவஸ்தானத் திருவிழா காட்சிகள்

 

 

கொடியேற்றம்

 

 

முத்துகுமாரசாமி தேவஸ்தானத்தில் 2014 கொடியேற்றத் திருவிழா

 

 

சப்பறம்

 

 

வதிரன்புலோ முத்துகுமாரசாமி தேவஸ்தான சப்பறத் திருவிழா 2014

 

 

மஞ்சம்

 

 

வதிரன்புலோ முத்துகுமாரசாமி தேவஸ்தான மஞ்சத் திருவிழா 2014

 

 

தேர்

 

 

வதிரன்புலோ முத்துகுமாரசாமி தேவஸ்தான தேர்த் திருவிழா 2014

 

 

தீர்த்தம்

 

 

வதிரன்புலோ முத்துகுமாரசாமி தேவஸ்தான தீர்த்தத் திருவிழா 2014

 

 

கொடியிறக்கம் (தீர்த்தம் இரவு)

 

 

வதிரன்புலோ முத்துகுமாரசாமி தேவஸ்தான கொடியிறக்கம் 2014

 

 

பூங்காவனம்

 

 

வதிரன்புலோ முத்துகுமாரசாமி தேவஸ்தான பூங்காவனத் திருவிழா 2014

logo
Time & Weather in Moolai now is:
????????? ???????